Compromiso, asistencia e respeto.

misión e principios.

Misión

Proporcionar alimento ás persoas máis vulnerables que contan con limitados medios económicos, satisfacendo determinadas necesidades de alimentación e traballar hacia as accións de carácter integral, realizadas en coordinación con outras entidades sociais. Según o Art. 7 dos Estatutos, o FIN principal da entidade é:

“O carácter asistencial de beneficencia particular, xa que se adica a proporcionar comida cociñada a persoas indixentes o de escasos medios económicos a prezos meramente simbólicos ou sen coste algún, é dicir, de xeito gratuito. Os usuarios deberán consumir os alimentos cociñados no horario previsto no comedor da propia asociación asistencial, e só en casos especiais serán autorizados para levarse a comida fora do local”.

Principios

A CEF e tódalas persoas relacionadas coa mesama nas súas actuacións estarán vinculados nas súas actuacións pólos seguintes valores xeráis, estatutarios e éticos.

 • Universalidad y solidaridad: A CEF está aberta a tódala ciudadanía en beneficio de persoas sen recursos. Este principio non exclúe a posibilidade de que, para a prestación de determinados servicios, requíranse aportacions económicas das persoas usuarias. Estas aportacions se determinarán, en todo caso, atendendo a criterios de progresividade.
 • Compromiso e responsabilidade social: Compromiso permanente da CEF, asegura a sua lexitimación e a sua continuidade.
 • Sentido de pertenencia: É un valor que os socios se sintan membros e copropietarios dunha asociación, refléxase na satisfacción dos socios coa CEF.
 • Prevención, cooperación e interrelación: A CEF ten entre os seus fins estatutarios a proporción de alimento como necesidade social dos seus usuarios; cooperando, se elo fose necesario, con intervencións comúns e integráis e procurando a implicación e compromiso dos cidadáns. Así mesmo trátase de comprometer á maior parte dos cidadáns, sensibles á situación das persoas necesitadas. De este xeito, mellorará o funcionamiento da institución o que deriva directamente nos servicios prestados aos usuarios.
 • Igualdade e respeto: Toda a cidadanía terá dereito aos servicios proporcionados pola CEF, sin que se poda producir discriminación por razóns de raza, sexo, orientación sexual, estado civil, idade, discapacidade, ideoloxía, creencia ou calquera outra circunstancia de carácter social ou personal.
 • Autonomía persoal e vida independiente: A CEF procurará facilitar os medios necesarios para que os usuarios dispoñan, dentro da capacidade de actuación da CEF, dos alimentos necesarios para desenrolar os seus proxectos vitais.
 • Economía, eficacia, eficiencia e calidade: A xestión dos servicios prestados pola CEF realizarase con criterios de economía, eficiencia, eficacia e calidade. A CEF empleará os instrumentos idóneos para cada intervención mediante un uso racional dos seus propios recursos baixo un compromiso ético de mellora continua e aprendizaxe.
 • Planificación: A CEF implantará os mecanismos de planificación que permitan unha mellora da eficacia, obxetividade e transparencia na toma de decisións.
 • Calidade: Compromiso ético de estar sempre na mellora continua, actitude de aprendizaxe.
 • Transparencia: Claridade, apertura, comunicación, sinceridade; influe non só na xestión, se non tamén nas relacións, nos criterios e nas actuacións. Ofrecer un servicio con honradez nos seus comportamentos.
 • Profesionalidade: As persoas relacionadas ca CEF exercerán as súas actividades con relevante capacidade e aplicación.
 • Legalidade: Toda actuación da CEF ou das persoas relacionadas coa mesma exercitarán as súas funcións dacordo á lei vixente e non conforme á súa vontade.
 • Equilibrio do orzamento: Os ingresos previstos deberán cubrila totalidade dos gastos que deban ser executados no exercicio presupuestario.

Información

Documentos internos e acreditacións da Cocina Económica de Ferrol.

Memorias

Memorias e auditorías económicas da Cocina Económica de Ferrol.

Colabora

A túa axuda é importante para nos! Faite socio da Cocina e axúdanos.

A tranquilidade de sentirse coma na casa.

Un lugar para recibir e reconfortar.

¿Axudámoste?

  Scroll ao inicio